LOGOSpojili sme tým JAPA  a tým kafkol a vytvorili sme pre Vás tento web.

 

Stalingradské listy - 1.časť


Stalingradské listy - 1. časť S týmto listom priletel nemecký dôstojník 26. novembra 1942 zo stalingradského kotla. V tom čase už bola armáda obkľúčená a Sovieti na ňu útočili. Velenie skupiny armád vtedy potrebovalo hlavne zistiť čo najpresnejšie, aký je v Stalingrade stav a čo sa očakáva. Adresované poľnému maršálovi Erichovi von Manstein.

Vrchný veliteľ 6. armády
 predložiť vrchnému veliteľovi a náčelníkovi!
 
Gumark, 26.11.1942
Len pre dôstojníkov

Generál poľný maršál von Manstein
 Vrchný veliteľ skupiny armád Don
 
Vysoko vážený pán poľný maršál!

I. Poslušne ďakujem za rádiogram z 24.11 a sľúbenú pomoc.

II. K posúdeniu mojej situácie môžem ohlásiť toto: 1. Keď 19.11 začali veľké ruské útoky na pravú ľavú susednú armádu, boli v priebehu dvoch dní oba boky armády otvorené a Rusi do nich rýchlo postúpili s pohyblivými silami. Vlastné rýchle zväzky presunuté cez Don (XIV. tankový zbor) narazili svojimi špičkami západne od Donu na silnejšieho nepriateľa a dostali sa do veľmi obtiažnej situácie, pretože boli vo svojej pohyblivosti veľmi brzdené nedostatkom pohonných hmôt. Súčasne nepriateľ postúpil do tyla XI. armádneho zboru, ktorý podľa rozkazu udržal v celej šírke svoje postavenie na sever. Pretože k obrane proti tomuto nebezpečiu už nebolo možno nasadiť žiadne sily z frontu, nezostalo nič iné ako ľavé krídlo XI. armádneho zboru nasmerovať na juh a v ďalšom priebehu nechať armádny zbor najprv nastúpiť do predmostia západne od Donu, aby neboli trieštené jednotky nachádzajúce sa západne od Donu. Pri vykonávaní týchto opatrení dorazil rozkaz, ktorý žiadal útok XIV. tankového zboru s ľavým krídlom na Dobrinskuju. Tento rozkaz bol predstihnutý udalosťami. Nemohol som ho teda poslúchnuť. 2. Dňa 22.11 ráno mi bol podriadený aj IV. armády zbor, dovtedy spadajúci pod vrchné velenie 4. tankovej armády. Pravé krídlo 4. armádneho zboru ustupovalo od juhu na sever smerom na Stalingrad, nezostalo nám nič iné, ako stiahnuť sily zo Stalingradu a severného frontu. Tieto sily mohli byť ešte včas presunuté, zatiaľ čo presun síl z oblasti západne od Donu už nebol možný. So silami presunutými zo stalingradského frontu k IV. armádnemu zboru sa podarilo vybudovať slabý južný front so západným krídlom pri Marinovke, kde však 23. došlo k niekoľkým nepriateľským vpádom. Výsledok ešte nie je istý. Dňa 23.11 popoludní boli zistené a niekoľkokrát potvrdené silnejšie nepriateľské tankové zväzky, medzi nimi 100 tankov, v oblasti západne od Marinovky. V celom priestore medzi Marinovkou a Donom bolo ešte iba slabé nemecké zaistenie. Cesta smerom na Stalingrad bola pre ruské tanky a motorizované sily voľná, taktiež i smerom na Pestkovatku k mostu cez Don. Z týchto miest som nedostal už 36 hodín žiadne správy. Za niekoľko hodín sa môžem dostať do nasledovnej situácie: a) Buď so západným a severným frontom zostať stáť a prizerať sa, ako bude armádny front behom veľmi krátkej doby dobytý. Pritom ale presne dodržať rozkaz k udržaniu, ktorý mi bol daný, alebo b) urobiť v takejto situácii jediné možné rozhodnutie a obrátiť sa so všetkou silou proti nepriateľovi, ktorý sa chystá armádu zničiť v tyle. Je samozrejme, že pri tomto rozhodnutí už nie je možné východný a severný front udržať a v ďalšom priebehu potom už prichádza do úvahy iba prelomenie na juhozápad. V prípade b) učiním podľa situácie, ale previním sa - už po druhý raz - neposlúchnutím rozkazu. 3. V tejto obtiažnej situácii som poslal Vodcovi rádiogram s prosbou, aby mi poskytol voľnosť jednania pre také posledné rozhodnutie, pokiaľ bude nutné. Takáto plná moc by mi poskytla oporu, ktorá by ma uchránila pred tým, že by som v danej situácii vydal jediný možný rozkaz príliš neskoro. Že takýto rozkaz vydám len v najkrajnejšom prípade a nie predčasne, nemôžem dokázať, preto len prosím o dôveru. Na tento rádiogram som neobdržal žiadnu bezprostrednú odpoveď. Naproti tomu dnes prišli z vrchného velenia pozemného vojska oba priložené rádiogramy, ktoré ma ďalej obmedzujú. Môžem k tomu prehlásiť, že ako ja, tak všetci velitelia, sú plní vôle vydržať až do konca. Pri zodpovednosti, ktorú mám voči Vodcovi za 300 000 mužov, ktorí mi boli zverení, je pochopiteľná moja prosba, aby mi bolo pre krajný prípad poskytnuté dovolenie jednať postupovať podľa situácie. Vylíčená situácia môže nastať každým dňom alebo hodinou.

 III. Dnešná situácia je znázornená na mape.
Aj keď bolo možno južnému frontu poskytnúť ďalšie sily, je tam situácia ešte napätá. Južný front (IV. armádny zbor) sa celkove spevnil a odrazil v posledných dňoch ťažké nepriateľské útoky pechoty a tankov, avšak za značných vlastných strát a vysokej spotreby munície. Stalingradský front sa bráni silnému nepriateľskému tlaku. Na severnom fronte sú problémy v severovýchodnom rohu (94. pešia divízia) a na západnom krídle (76. pešia divízia). Hlavné útoky na severnom fronte nás podľa môjho názoru ešte len čakajú, pretože protivník tu má pod kontrolou železnicu a cesty pre presun posíl. Poskytnúť severnému frontu posily od západu bude mojou starosťou v najbližších dňoch. Letecké zásobovanie, prebiehajúce už 3 dni, zabezpečilo len malý zlomok vypočítanej minimálnej spotreby (600 t = 300 Ju 52 denne). Zásobovanie môže viesť už v najbližších dňoch k veľmi vážnej kríze. Napriek tomu sa domnievam, že sa armáda nejaký čas môže udržať. Nie je možné s určitosťou odhadnúť, či denne sa zvyšujúce oslabenie armády a ďalej nedostatok ubytovania, stavebného dreva a dreva na vykurovanie umožní na dlhšiu dobu udržanie oblasti Stalingradu - aj keď bude ku mne pravdepodobne prebojovaný koridor. Pretože denne dostávam mnoho pochopiteľných otázok ohľadne budúcnosti, bol by som vďačný, keby mi boli viac ako doteraz sprístupnené podklady, ktoré by som mohol použiť pre zvýšenie nádeje svojich vojakov. Môžem prehlásiť, že vo Vašom velení, pán poľný maršál, vidím záruku, že sa uskutoční všetko, aby sa 6. armáde pomohlo. Moji velitelia a moji statoční muži urobia zo svojej strany všetko, aby si zaslúžili dôveru.

Vám, pán poľný maršál, poslušný

podpísaný Paulus

Ospravedlňte, prosím, vzhľadom k okolnostiam, nedokonalosť papieru a písma.


NAHOR